Loading...

เปิดรับสมัครบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

  • รอบที่ 3  เปิดรับ 9-13 พ.ค.61 
  • รอบที่ 4  เปิดรับ  6-10  มิ.ยน. 61
  • รอบที่ 5 เปิดรับสมัครช่วงเดือน ก.ค. 61

 

 

หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด

ข้อมูลการเรียนรสอนและเกณฑ์การรับสมัคร

ลักษณะการเรียนการสอน

    หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการแก้ปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines)  ของประเทศ  นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังมีความความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปสหกิจศึกษาในบริษัท/สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร – นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต

ก.วิชาศึกษาทั่วไป                                   30    หน่วยกิต


ข.วิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 102   หน่วยกิต 
   2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            26    หน่วยกิต              
   2.2 วิชาบังคับในสาขา (รวมสหกิจศึกษา12หน่วยกิต)       60    หน่วยกิต                
   2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา                                    10    หน่วยกิต

   2.4 วิชาเลือก                                                          6    หน่วยกิต


ค. วิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต

ระยะเวลารับสมัคร

ใช้ ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน 

1. GPAX                    20%

2. O-NET                   30%  

3. GAT (รหัส 85)            10%

4. PAT 1 (รหัส 71)          10%

5. PAT 2 (รหัส 72)          20%

6. PAT 3 (รหัส 73)          10%

**ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

สอบสัมภาษณ์

ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต

จำนวนรับสมัคร

 30 คน

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนในหลักสูตร

 17,300 บาท ต่อภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

Bachelor of Science Program in Bioenergy and biochemical refinery technology

 

  หลักสูตร  - ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 1 ปี

             - ผ่านระบบการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา

             - ระบบการเรียนรู้แบบ problem based learning

     

 

รูปแบบของหลักสูตร

    - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการปีที่ 4)

    - ปริญญาตรีทางวิชาการ

    - จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

    - เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยตรง

    - ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

   หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558  

 

อาชีพบัณฑิต

 

ศักยภาพและความพร้อม

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

                             

 ผศ.ดร.ชนาธิป สามารถ                            รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์                       รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

 วศ.ด. วิศวกรรมเคมี                    Ph.D. Polymer Science and Technology              ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 วศ.ม. วิศวกรรมเคมี                    วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์                วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม                 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม                                    วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

 

            

      ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล                         ผศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร

    ปร.ด. เคมีเทคนิค                              ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

    วท.บ. เคมีเทคนิค(เคมีวิศวกรรม)              วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

                                                    วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

Grid

เรียนคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

โครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

กีฬา

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.